تلفن تماس : 88523208 

iranian flag graphic    

آدرس: تهران، خیابان شهید بهشتی ، خیابان پاکستان ، کوچه چهارم ، پلاک 12

هیئت مدیره و مدیران

هیت مدیره 

mokhtari   movafeghi    photo 2018 05 13 15 35 29    photo 2018 05 13 15 35 26    yarand   
 mokhtari        safari    cheraghali    yarandi  

                   

 

معاونین

 

photo 2018 05 13 15 35 29   photo 2018 05 13 15 35 26   moshrefi   baakhlagh   soloki   ahmadi    sharifi  
                           
Safari 2   cheraghali2   moshrefi   baakhlagh   soloki   ahmadi   sharifi